Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

80-nji ýyllarda döredilen “Yueqing City Lida Locks Co., Ltd.” ylym we tehnologiýa, önümçilik we söwda kärhanasynyň söwdasydyr.Kompaniýa "elektrik şäherinde" ýerleşýär, liuşide ýerleşýän öwgi ady, daşamak amatly.

Tejribämiz

Ösen önümçilik enjamlary bilen 20 ýyllap üznüksiz gowulaşmakdan we yzygiderli gowulaşmakdan soň, ýüzlerçe hünärmen we tehniki işgärleri bolan saýlama topary bar.Garaşsyz gözleg we ösüş bölümini, galyndy ussahanasyny goşmak bilen;Üznüksiz tagallalardan soň, birnäçe tehnologiýa patentine eýe bolup, elektron gulplary gözlemek we ösdürmek taýdan has köp üstünlik gazandy.

“Yueqing city lida” elektrik şkafynyň gulpuna bagyşlanýar, önüm dizaýnyndan, galyndy önümçiliginden başlap, önüm dizaýnynyň we ösüşiniň üç hataryny dolandyrýar.Önümler, guýma ulgamy, duz ulgamy, gurnama çenli ýerüsti bejermek, her bir baglanyşyk üçin berk kesgitlemek we gözegçilik etmek.Lida ähli işgärler "müşderini kanagatlandyrmak" hyzmat maksatlaryna eýerýärler, müşderilere "nol kemçilik" önümleri bilen üpjün etmek kompaniýanyň her bir işgäri üçin hemişe hilini ýokarlandyrýan, müşderilere gymmatlyk döredýän, dürli-dürli hödürleýän maksatlardyr. çözgütleriň, müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we içerki, bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, müşderilerimize önümler bilen üpjün etmek.Iň soňunda müşderi we winwin gazanmak.

“Lida” gulpunyň başlygy: Şu Jiansheng, saparyňyza we hyzmatdaşlygyňyza tüýs ýürekden hoş geldiňiz!

Şahadatnamalar

zs1
zs2
zs3
zs4