Gapynyň gulpy birden açylmasa näme etmeli?

Durmuşda käbir hadysalaryň gapynyň gulpunyň güýçli ýapylmagyna, meselem, birden ýel öwüsmegi bilen ýapylmagyna sebäp bolmagy gutulgysyzdyr.Bu zorlukly gapylaryň ýapylmagy, şah gulpunyň ýapgyt diliniň ýykylmagynyň ýa-da gapynyň bükülmeginiň ýa-da deformasiýasynyň ýüze çykmagyna ýa-da gulp diliniň berkidiji nurbatynyň boşlugyna we gapynyň döremegine sebäp bolup biler. gapynyň çarçuwasyna ýapyşmak we açmak mümkin däl.Gapynyň gulpy açylmasa näme etmeli?Siaobian, gapynyň gulpunyň açylmagyna näme sebäp bolýandygyny ilki bilen anyklamagy ýatladýar.

Gapynyň gulpunyň birden açylmazlygynyň sebäpleri we çözgütleri:

1. Öýüňiz şahly gulp bolanda gapynyň gulpy birden açylmasa, gulpuň ýapgyt diliniň çeňňekden çykmagy we şowsuz bolmagy ähtimal.Bu wagt, gulp nurbadyny açyp, gulp dilini bejerip ýa-da gapynyň gulpuny açmak üçin gulpy täzeden üýtgedip bilersiňiz.

2. Eger kömekçi gulp bolsa (köplenç demir gapylara we Liuhua mis gapylaryna gurnalan) bolsa, gulp diliniň berkidiji nurbatlary ýa-da obli dilini berkidýär we gapy çarçuwasy açylmaýar.Bu wagt, uzalýan nurbatlary gapynyň agzyndan yzyna çekmek üçin tekiz otwýortka tapyp bilersiňiz.

3. Gulp daşarky meseleler bilen baglanyşykly bolsa, tutawajyny ýa-da açaryny burmak kyn.Gapy daşardan açylsa, gapyny güýç bilen içeri çekiň;Gapy içerde açylsa, gysyş güýjüni azaldyp, gapyny aňsatlyk bilen öwrüp bilýän güýç bilen gapyny daşyna itekläň.

Elbetde, öýdäki gapy gulpunyň ulanylyşynyň uzak wagtlap saklanmagyny üpjün etmek üçin adamlar ony ulanyş prosesinde ünsli saklamaly, oňat ulanyş endiklerini ösdürmeli we gapyny ýapmazlyga synanyşýarlar bilgeşleýin we zorluk bilen, gapynyň gulpy birden açylmaz ýaly!


Iş wagty: 14-2021-nji dekabry