Ogrulyga garşy gapy gulpy tutawajynyň gulpy gurlanda howpsuzlyk meselelerine üns beriň

Eger açar çybyk ýalaňaç bolsa we dişleri ýok bolsa, üç ýa-da dört ownuk nokat bilen örtülendir.Şeýle gulp magnitli gulpdyr.Önümçilik işgärleri, magnitli gulpuň gaty ygtybarly däldigine we gulpy açmak aňsatdygyna ynanýarlar.Indi bazarda magnit gulplary we haç gulplaryny açmak üçin ýörite gurallary satyn alyp bilersiňiz.Ogrular bu gural bilen bir ýa-da iki minutda magnit gulplarynyň köpüsini açyp bilerler.

Ogrulyga garşy gapy gulpy gurlanda howpsuzlyk meselelerine üns beriň

Gulp silindriniň dürli ýörelgelerine görä, ogurlyga garşy gapy gulpy mermer gulp, pyçak gulpy, magnit gulpy, IC kartoçkasy, barmak yzy gulpy we ş.m. bölünip bilner.

Mermer gulpy we magnit gulpy adatydyr.Zigzag gulpy, haç gulpy we kompýuter gulpy ýaly, bularyň hemmesi mermer gulpuna degişlidir;Magnit gulplar birnäçe ýyl ozal meşhur bolupdy, ýöne bu iki ýylda seýrek bolýar.

Eger açar çybyk ýalaňaç bolsa we dişleri ýok bolsa, üç ýa-da dört ownuk nokat bilen örtülendir.Şeýle gulp magnitli gulpdyr.Önümçilik işgärleri, magnitli gulpuň gaty ygtybarly däldigine we gulpy açmak aňsatdygyna ynanýarlar.Indi bazarda magnit gulplary we haç gulplaryny açmak üçin ýörite gurallary satyn alyp bilersiňiz.Ogrular bu gural bilen bir ýa-da iki minutda magnit gulplarynyň köpüsini açyp bilerler.

Kompýuter gulpy birleşdirilen gulp has ygtybarly

Kompýuter gulpy, diňe gulpy açmak üçin kompýuter ulanman, diňe professional at.Kompýuteriň gulp düwmesinde üç-bäş sany tegelek çukur bar - bu çukurlaryň öndüriji tarapyndan kompýuterler bilen birleşdirilendigi we şonuň üçin olara kompýuter gulplary diýilýär.

Kompýuterler tarapyndan ulanylýan programmalaryň köpüsi dürli öndürijilerden tapawutlanýar.Berkidilen çukuryň ýagdaýy, ululygy we çuňlugy tebigy taýdan tapawutlanýar, şonuň üçin onuň özara açylyş tizligi gulpdan we söz gulpundan has pesdir.Gulpy açmakda ussat bolsaňyzam, kompýuteriň gulpuny açmak üçin on minut wagt gerek.

Ogrulyga garşy gapynyň başga bir görnüşi hem has ygtybarly, ýagny birleşdirilen gulp.Kompozit gulp diýilýän zat, bir gulpda dürli ýörelgeler bilen iki ýa-da has köp gulp silindrleriniň birleşmegini aňladýar.

Bazardaky umumy goşma gulp, hünärmenler tarapyndan magnit birleşme gulpy diýlip atlandyrylýan mermer gulp bilen magnit gulpuň utgaşmasydyr.Şeýle gulpy açmak üçin ilki bilen gulpuň magnitliligini ýok etmeli, soň bolsa tehniki taýdan açyp bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, magnitli kompozit gulpuň ölüm howply gowşaklygy hem bar.Eger açar dogry saklanmasa, agyrlyk güýjüniň çaknyşmagy ýa-da ýokary temperatura bilen degaussiýa ediler.Degaussiýa edilenden soň gulp açylmaz.


Iş wagty: 14-2021-nji dekabry