Habarlar

  • Iş wagty: 14-2021-nji dekabry

    Durmuşda käbir hadysalaryň gapynyň gulpunyň güýçli ýapylmagyna, meselem, birden ýel öwüsmegi bilen ýapylmagyna sebäp bolmagy gutulgysyzdyr.Bu zorlukly gapylaryň ýapylmagy, şah gulpunyň ýapgyt diliniň ýykylmagynyň ýa-da gapynyň bükülmeginiň we d ...Koprak oka»

  • Iş wagty: 14-2021-nji dekabry

    Eger açar çybyk ýalaňaç bolsa we dişleri ýok bolsa, üç ýa-da dört ownuk nokat bilen örtülendir.Şeýle gulp magnitli gulpdyr.Önümçilik işgärleri, magnitli gulpuň gaty ygtybarly däldigine we gulpy açmak aňsatdygyna ynanýarlar.Indi magnit gulplary we kesiş gulplaryny açmak üçin ýörite gurallary satyn alyp bilersiňiz ...Koprak oka»

  • Iş wagty: 21-2019-njy ýanwar

    Materiallar Adamlar gulplary satyn alanda, gulpuň çydamly däldigi ýa-da üstüň poslamagyndan ýa-da okislenmeginden köp wagt geçmänkä aladalanýarlar.Bu mesele ulanylýan material we ýerüsti bejermek bilen baglanyşykly.Çydamly nukdaýnazardan seredeniňde, iň oňat material poslamaýan polatdan bolmaly, esp ...Koprak oka»