Mode MS402 sink garyndysy tegelek şkaf kamerasynyň gulpy

Mode MS402 zinc alloy round cabinet cam lock

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS402 şkaf kamerasynyň gulpy

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Chrome

Funksiýa we ulanmak: Gurallar gutusyna, şkaflara, gural gutularyna degişlidir.Wyklýuçateli açmak we gulplamak üçin açary 90 dereje öwrüp, ýalan plastinka çepe we saga açylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MS402 sink garyndysynyň tertibişkaf kamerasynyň gulpy  

Gysgaça syn

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: OEM ýa-da LIDA
Material: sink garyndysy
Jemleýji: Kümüş / Gara tozan örtük / Hrom
Arza: Senagat kabineti
Önümiň ady: Senagat MS kamerasynyň gulpy
Şahadatnama: Hawa
Kesiş ölçegi: Çyzuw görnüşinde
Açar görnüşi: açar bilen ýa-da açarsyz

Gaplamak we eltip bermek

Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1-1000 > 1000
Gündogar.Wagt (günler) 12 Gepleşik geçirmek
Nusga we gowşuryş
Nusga hyzmaty Mugt nusga 3 günüň içinde berler. Bir stockasy bolan zatlar üçin 1 günüň içinde ibereris.
Köpçülikleýin önümçilik üçin eltip bermek Sargyt boýunça takmynan 7-20 gün.

Üstünliklerimiz

Competitive Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli gulp, tutawaçlar we ilikler üçin Hytaýda hünärmen öndüriji.
3 Mugt nusgalar 3 günüň içinde berler.
◆ OEM hyzmaty: Müşderiniň nyşany, gaplamak islegiňize görä edilip bilner.
Sales Satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

Önümiň ölçeg çyzgysy

Mode MS402 zinc alloy round cabinet cam lock 01

MS402 kameranyň gulp kameralary gulplanýar

Model belgisi: MS402
Bukja: 1pc / pvc sumka, 10pc / guty, 200pcs / karton
Arza: Maglumatlar bazasy / Içerki berkitmeler, elektrik enjamlary, önümçilik goşundylary

Telekom / Daşky enjamlar, maşyn gurallary, mebel

Sorag-jogap

S: Sargytdan öň nusga alyp bilerinmi?
J: collectük ýygnamak bilen mugt nusgalar berlip bilner.Mugt nusga almak üçin gözleg ibermekden çekinmäň!

S: gowşuryş wagty näçe?
J: Möçberine baglylykda, töleg alandan soň, takmynan 15 iş güni.

S: Önümleriňiziň materialy näme?
J: Material sink garyndysy, alýumin garyndysy, materiallary müşderileriň islegi hökmünde saýlap bileris.

S: Zawodyňyz hil gözegçiligini nädip edýär?
J: Hil ileri tutulýar.Her önümde duz sepmek synagy, ýagyş synagy, durmuş synagyny gulplamak, dartyş synagy hemişelik temperatura we çyglylyk synagy we ş.m.

S: Önümleriňiz bilen gyzyklanýan bolsam, soragy iberenimden soň sitata we jikme-jik maglumatlary haçan alyp bilerin?
J: Allhli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

S: Önümleriňiz ajaýyp ýaly görünýär, ýöne siziň we beýleki üpjün edijileriň arasynda näme tapawut bar?Sebäbi arzan bahany tapdym!
J: Bahasy hiline esaslanýar, önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli.Hil birinji ýerde durýar diýip pikir edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler