Mode MS705-K LIDA çärýek öwrümli şkafyň gapysy demir şkaf kamerasynyň gulpy

Mode MS705-K LIDA quarter turn lock cabinet door metal cabinet cam lock

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS705-K

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Malahit ýaşyl

Funksiýa we ulanmak: Gurallar gutusyna, şkaflara, gural gutularyna degişlidir.Wyklýuçateli açmak we gulplamak üçin açary 90 dereje öwrüp, ýalan plastinka çepe we saga açylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS705-K LIDA çärýek öwrümli şkafyň gapysy demir şkaf kamerasynyň gulpy
Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: LIDA
Faceerüsti bejermek: hrom bilen örtülen
Material: sink garyndysy, müşderiniň haýyşyny ýerine ýetirip bileris
Önümiň ady: Kabinet kamerasynyň gulpy
Reňk: Malahit ýaşyl
Kepillik: 1 ýyl
Mysal: Hawa
Gaplamak: Karton / guty
OEM: teklip
Gaplamak we eltip bermek
Paketiň görnüşi: qualityokary hilli gaplama
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1-100 > 100
Gündogar.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Önümiň ölçeg çyzgysy

Mode MS705-K LIDA quarter turn lock cabinet door metal cabinet cam lock 01

Aýratynlyklary

Önümiň ady Paneliň gulpy
OEM teklip
Reňk Malahit ýaşyl
Material sink garyndysy, müşderiniň haýyşyny ýerine ýetirip bileris
Faceüzü örtülen hrom ýa-da reňkli reňk bilen örtülen
Ölçegi jikme-jik çyzgy hödürläp bileris

Has köp önüm

1. Önümleriň her hataryna başga bir stil berip bileris.
2. Şeýle hem, 29 ýyllyk iş tejribämiz bar we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýän hünärmenler toparymyz bar. Size diňe nusga, profil ýa-da surat ibermek gerek.
3. Biz ähli seriýalary hödürleýärisSenagat gulpykameranyň gulpy ýaly,tutawaç gulpy, uçar gulpy, çybyk dolandyryş gulpy, garaage gapysynyň gulpy, gysgyç, ilik.
4. Pls biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size talaplaryňyza görä has köp önüm maglumatlary bermäge taýýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?Siziň üçin näme edip bileris?

1. Köp ýyllaryň dowamynda marketing tejribesi müşderiniň zerurlygyny has gowy habar berýär.
2. Müşderiniň islegini wagtynda ýerine ýetirmek üçin güýçli gözleg we barlag topary bize goldaw berýär.
3. efficientokary öndürijilikli öndürijilik ukyby dünýädäki müşderileriň islegini kanagatlandyrýar.
4. Professional QC topary material satyn almakdan hilini barlamak üçin berk gözegçilik edýär.
5. Tejribeli satuw topary her bir müşderi üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.
6 Önümçilik prosesiniň hemmesinde hil gözegçiligi.

Biz pudagyň iň gowy on markasydyrys.

29 ýyllap gulplama önümçiligimiz bar!

a.Önümçilikden ozal materialy barlaň.
b.Önümçilik wagtynda tötänleýin gözden geçiriň.
c.Iberilmezden ozal 100% gözden geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler