Mode MS710 MS730 Series T görnüşli mini, tutawaçly kabinet kamerasynyň gulpy

Mode MS710 MS730 Series T type mini with handle routing cabinet cam lock

Gysga düşündiriş:

Reodeim belgisi: MS710 tertibi, MS730

Dizaýn stili: Senagat

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka: LIDA

Esasy material: 4 # sink garyndysy

Faceerüsti bejergisi: Chrome

Funksiýa we ulanmak: Gurallar gutusyna, şkaflara, gural gutularyna degişlidir.Düwmäni 90 dereje açmak üçin öwürmek bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mode MS710 MS730 Series T görnüşli tutawaçly marşrutly minişkaf kamerasynyň gulpy

Gysgaça syn

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: LIDA
Material: Sink garyndysy
Önümiň ady: T görnüşli kiçi kamera gulpy
Reňk: Kümüş
Ölçegi: kiçi görnüş
Logotip: Oka
Hyzmat: OEM özleşdirilen
Faceerüsti bejergisi: Chrome örtügi
Şahadatnama: Hawa
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Karton guty
Port: Şanhaý / Ningbo
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-1000 > 1000
Gündogar.Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek


MS730

Aýratynlyklary
Önümiň ady Paneliň gulpy
OEM teklip
Reňk ak
Material sink garyndysy, müşderiniň haýyşyny ýerine ýetirip bileris
Faceüzü örtülen hrom ýa-da reňkli reňk bilen örtülen
Ölçegi jikme-jik çyzgy hödürläp bileris

Has köp önüm

1. Önümleriň her hataryna başga bir stil berip bileris.
2. Şeýle hem, 29 ýyllyk iş tejribämiz bar we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýän hünärmenler toparymyz bar. Size diňe nusga, profil ýa-da surat ibermek gerek.
3. Biz ähli seriýalary hödürleýärisSenagat gulpykameranyň gulpy, tutawajynyň gulpy, uçaryň gulpy, hasanyň dolandyryş gulpy, garaage gapysynyň gulpy, gysgyjy, çeňňegi ýaly.
4. Pls biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size talaplaryňyza görä has köp önüm maglumatlary bermäge taýýar.

Şahadatnamalar

LIDA önümleri ulanyjylardan we gurluşyk dolandyryş bölüminden gowy baha aldy.Önümler milli hil kepillendiriş standart hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldylar. LIDA-da oýlap tapyş üçin patent bar we biz alibaba.com bahalandyryjy üpjün ediji.

Näme üçin bizi saýlamaly?Siziň üçin näme edip bileris?

1. Köp ýyllaryň dowamynda marketing tejribesi müşderiniň zerurlygyny has gowy habar berýär.
2. Müşderiniň islegini wagtynda ýerine ýetirmek üçin güýçli gözleg we barlag topary bize goldaw berýär.
3. efficientokary öndürijilikli öndürijilik ukyby dünýädäki müşderileriň islegini kanagatlandyrýar.
4. Professional QC topary material satyn almakdan hilini barlamak üçin berk gözegçilik edýär.
5. Tejribeli satuw topary her bir müşderi üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýär.
6 Önümçilik prosesiniň hemmesinde hil gözegçiligi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler